Veri Türleri: int

Eklenme Tarihi: 14-05-2018
Ekleyen: Furkan Pektaş

 ASP.NET ile web site hazırlarken Visual C#'ta Tam sayıları tanımlamak için int değişken tipi kullanılır.


Sayısal Değişkenler

int Sayi = 5; Örneğinde olduğu gibi bir değer vererek tanımlama yapabiliyoruz bu şekilde yaptığımızda Sayi değişkeninin değeri 5 olur, ayrıca int Sayi = 5+7; gibi işlemde yapabiliyoruz bu örnekde ise 5+7 işeminin sonucu olan 12 değeri verilecektir.


Metinsel Değişkenler

Sayısal değişkenlerde olduğu gibi string Yazi = “Deneme Yazısı”; şeklinde tanımlama yapabilmekdeyiz, ama Sayısal değişkenlerde olduğunu gibi matematiksel işlemleri yapamıyoruz. Örnek olarak string Yazi = “5”+”7”; yaptığımızda Yazi değişkeninin değeri 12 yerine “57” olur.


İlkel Veri Tipleri
İlkel veri tipleri deyince, bir dilde çok kullanıldığı için dile gömülü gelen, dolayısıyla kütüphneden çağrılması gerekmeyen veri tipleri akla gelir. 

Tamsayılar
Karakterler
Mantıksal
Kesirli Sayılar
Yapısal Tipler

int
char
false== 0, true!= 0
float, double
array, string, functions, struct, files, pointers

 

 

 

 

 

 

C Dilinde Tamsayı Tipleri
Ama C dilinde bazı ilkel tipleri standart kütüphaneden çağırmak gerekebilir. İlkel veri tipleri için bir standart yoktur. Ama her dilde karakterler, tamsayılar (integer), kesirli sayılar (float) yalın tiplerdir. Dizim (array), string, fonksiyon, dosya, işaretçi vb birleşik (yapısal) tiplerdir. Bazı diller metin (string) tipleri de ilkel veri olarak alır. C dili string tipini karakter dizimi olarak tanımlar.

Sayılar

Sayılar, tamsayılar ve kesirli sayılar diye ikiye ayrılır. Onlar da kendi içlerinde alt gruplar ayrılır. Bu gruplandırma sayıya anabellekte ayrılacak yerin büyüklüğüne göre değişir. Alt grupların adları ve sayıları için bir standart yoktur. Farklı diller farklı gruplamalar yapar.

C Dilinde Tamsayı Tipleri

Tamsayılar için int anahtar sözcüğü kullanılır. Bunun iki alt grubu long ve short diye adlandırılır. Bazı derleyiciler long int ve short int terimlerini kullanır.
Derleyiciye ve donanıma bağlı olarak değişmekle birlikte, short tamsayılar için enaz 16 bit, long tamsayılar için enaz 32 bit bellek alanı ayrılır.
int tip, bazı sistemlerde 16 bit, bazı sistemlerde 32 bit olabilir. Ama hiç bir derleyici short tipe int tipe ayırdığından fazlasını ayırmaz.
Aksi söylenmedikçe, bütün tamsayı tipleri işaretli (signed) sayılır; yani hem negatif hem pozitif değerler alırlar.
char tipler, derleyiciye bağlı olarak, işaretli ve işaretsiz olabilirler. O nedenle signed char ve unsigned char diye belirtmek uygun olur
Örnek Olarak ;

       long int tc_kimlik_no;

       short int koltuk_no;

VERI TİPLERİ

                                                                   C Dilinde int Veri Tipleri

Tip adı Tip Kapsadığı Yer Değer aralığı
char Karakterler 1 byte  -128’ den 127’ ye kadar
unsigned char char 1 byte 0’ dan 255’e kadar 
signed char char byte -128’ den 128’e kadar 
short int  Küçük tamsayılar 2 byte -32 768 den 32 767’ye kadar
long int Küçük tamsayılar 4 byte  -2 147 483 648’den 12 147 483 647’ye kadar 
short Küçük tamsayılar 2 byte  -32 768 den 32 767 ye kadar
long Büyük tamsayılar 4 byte  -2 147 483 648 den 2 147 483 647 ye kadar
unsigned char işaretsiz karakterler 1 byte 0 dan 255 e kadar
unsigned int işaretsiz tamsayılar 2 byte 0 dan 65535 e kadar
unsigned short işaretsiz küçük tamsayılar 2 byte 0 dan 65535 e kadar
unsigned long  işaretsiz büyük tamsayılar 4 byte  0 dan 4 294 967 295 e kadar
enum  numaralanmış sayılar 2 byte 0 dan 65535 e kadar

 

C DILINDE KESIRLI SAYI TİPLERİ

signed char ch;

unsigned char harf;

unsigned int yaş;

long uzunluk;

short m, n;

unsigned uçuş_no;

unsigned long posta_kodu; 

Bu arada, sayıların alt gruplara ayrılışının standart olmadığını bilmeliyiz. Örnekse, Java’da gruplandırma ve grup adları kesindir, donanıma ya da derleyiciye göre değişmez. Tamsayılar 8, 16, 32 ve 64 bitlik oluşlarına göre dört alt gruba ayrılır. Python’da programcı sayıları alt gruplara ayırmakla uğraşmaz. O sayıyı girer, gerisini Python derleyicisi yapar. Aslında, C dilinde çok standart olmayan sınıflandırma işiyle uğraş- maktınsa, her veri tipini kullanarak öğrenmek daha uygun olacaktır.

C dilinde kesirli sayılar üç alt gruba ayrılır: 

1. float

2. doube

3. long double

Kesirli sayılar, yüzer-gezer nokta (floating point) gösterimi dediğimiz yöntemle farklı biçemlerde (format) yazılabilir. Örneğin,

                                      123.4567= 1.234567 ×102= 12345.67 ×10−2 

sayıları aynıdır. Kesir ayracını istediğimiz yere kaydırabiliriz. Matematikte, kesirli olsun olmasın her sayı bir gerçel sayıdır (real number). Öte yandan, bilgisayardaki sayıların büyüklükleri sonludur. Oysa derçel sayılar (real number) sınırsız büyük olabilir. Dolayısıyla kesirli sayılara real number demek doğru bir adlandırma olmaz.

Buradan programcıların çıkaracağı sonuç şu olmalıdır. Bilimin her dalında olduğu gibi, bir bulguya, bir varlığa bir nesneye ad verilirken, ço- ğunlukla, o adın öteki dallardaki anlamı gözetilmez ve etimolojisi araştırılmaz. Bilgisayar dillerinde de bu olgu vardır. Bir bilgisayar dilini öğrenirken, o dilin sözdizimindeki terimlerin, o dildeki anlamlarını bilmek yetecektir.

                                                     C Dilinde float Veri Tipleri

Tip adı  Tip Kapsadığı Yer Değer aralığı
float Küçük kesirli sayılar (real) 4 byte  3.4E +/-38 (7 haneli)
double Büyük kesirli sayılar (real)  8 byte 3.4E +/- 308 (15 haneli)
long double  Çok Büyük kesirli sayılar (real)  10 byte 1.7E +/- 4932 (19 haneli) 1.7E +/- 4932 (19 haneli)